Енергийната общност Бургас си поставя за цел да изгради фотоволтаична централа с мощност 420 kWp на покрива на Плувен спортен комплекс – Парк Арена ОЗК, Бургас. Над 85% от произведената енергия ще се консумира на място от плувния басейн, което е сред най- важните условия за икономическата обоснованост на подобен тип инвестиции. Стойността на инвестицията е в размер на 431 802, 78 лв. с ДДС като при настъпване на времето за реализиране на СМР, предвид бързо променящите се цени на панелите, е възможно цената на инвестицията да бъде намалена.

КАК ДА СЕ ВКЛЮЧА В „ЕНЕРГИЙНА ОБЩНОСТ БУРГАС - ПЛУВЕН КОМПЛЕКС СЛАВЕЙКОВ“

ПЪРВИ ЕТАП – НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНИРАНАТА ИНВЕСТИЦИЯ
 1. Запознайте се с изготвения Бизнес модел, Публична покана за участие в енергийна общност и Договор.
 2. Свалете и попълнете Декларация.
 3. Изпратете подписната Декларация по един от начините посочени в Публична покана.
 4. Изчакайте за получаване на положително становище на посочен от Вас имейл.
 5. След получаване на положително становище, преведете посочената от Вас в декларацията сума на банковата сметка посочена в Публична покана.
 6. Изпратете ни копие на платежно нареждане по един от посочените в Публична покана начини.
Крайният срок за набиране на средствата е 31.08.2024 г. или до набавяне на необходимите средства.
ВТОРИ ЕТАП – ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „ЕНЕРГИЙНА ОБЩНОСТ БУРГАС - ПЛУВЕН КОМПЛЕКС СЛАВЕЙКОВ“
 1. След събиране на необходимите средства, данните на всеки един от членовете на енергийната общност ще бъдат въведени в ДОГОВОР ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „ЕНЕРГИЙНА ОБЩНОСТ БУРГАС – ПЛУВЕН КОМПЛЕКС СЛАВЕЙКОВ“.
 2. Всеки един от членовете на общността ще подпише ДОГОВОР ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „ЕНЕРГИЙНА ОБЩНОСТ БУРГАС – ПЛУВЕН КОМПЛЕКС СЛАВЕЙКОВ“.
 3. Дружеството се регистрира в Агенция по вписванията.
 4. Открива се банкова сметка на Енергийната общност.
ТРЕТИ ЕТАП – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА
 1. Изготвяне на технически проект, съгласуване и издаване на разрешение за строеж за изграждане фотоволтаична инсталация на покрива на плувен комплекс Славейков.
 2. Изпълнение на строително монтажни работи и въвеждане на инсталацията в експлоатация.
 3. Изкупуване на произведената енергия.

За допълнителни въпроси и информация може да се обръщате към:

 1. Елина Елиева- експерт в Енергиен офис Бургас, elina.ilieva@burgas.bg, +359 889 447 040; +359 56 813765
 2. Ивайло Трендафилов- експерт в Община Бургас, i.trendafilov@burgas.bg, +359 886 717271
0 лв.
СЪБРАНИ СРЕДСТВА