Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от МВУ е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради.

Конкретни цели:

∙ Подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от жилищни сгради, чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки;

∙ Достигане на клас на енергопотребление минимум „B“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при жилищни сгради;

∙ Стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради;

∙ Ресурсна ефективност, икономическа целесъобразност, декарбонизация чрез ВЕИ, устойчив строителен процес;

∙ Намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия;

∙ Подобряване на условията и качеството за живот на населението в страната чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 20.12.2022 г. 15:25 ч.

Краен срок: 31.05.2023 г. 17:00 ч.

ИСУН 2020 (government.bg)

СВАЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Вижте още